SITG > Projects > K > Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych

Autorstwa:dr inż. Maciej Zajączkowski; mgr inż. Mateusz Sikora; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Tomasz Będkowski

W artykule omówiono podział podstawowych systemów eksploatacji odkrywkowej oraz zaproponowano ujednolicenie tego podziału, który z uwagi na dotychczasowe klasyfikacje tworzone przez wielu autorów powoduje pewne trudności leksykalne i interpretacyjne. W tym celu wyróżniono pięć kryteriów stanowiących o danym systemie eksploatacji odkrywkowej, tj.: ze względu na generalny kierunek eksploatacji, liczbę pięter eksploatacyjnych, liczbę kierunków eksploatacji, sposób wybierania złoża oraz sposób przemieszczania frontów eksploatacyjnych. Każdy z tych systemów został zdefiniowany i wyjaśniony na odpowiednio przygotowanych rysunkach

Surface mining system classification taking into account the current mining technological advance

This paper presents a division of the basic mining technology systems and proposes a unification of this division. The previous classifications were created by many authors so it causes lexical and interpretive problems. Therefore, five criteria were established which describe the surface mining system i.e. in respect of the general mining direction, number of benches, number of mining directions, method of deposit extraction and mining fronts movement. Each of this systems has been defined and explained in adequate drawings

Słowa kluczowe :górnictwo odkrywkowe, systemy eksploatacji odkrywkowej, kierunek eksploatacji, systemy wybierania złoża

Keywords: surface mining, surface mining systems, mining direction, method of deposit extraction