SITG > Projects > I > Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych

Autorstwa:dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz

Celem opracowania była identyfikacja i analiza styli kierowania stosowanych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Przedstawiono analizę literatury związanej z zagadnieniem stylów kierowania zespołem ludzkim. Szczególną uwagę poświęcono stylom związanym z poziomem gotowości pracowników do realizacji zadań. Następnie w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe dokonano próby identyfikacji oraz oceny stosowanych w sektorze wydobywczym stylów kierowania, co stanowiło podstawę do wnioskowania końcowego

Styles of management in mining companies

The purpose of his paper is to identify an analyze the styles of management in the mining companies. An analysis of the literature on the styles of managing work teams was presented. Special attention was paid to those styles which motivate workers and employees to implement the designated tasks. On the basis of the performed survey, an attempt was made to identify and evaluate styles of management applied in the mining sector which allowed to draw final conclusions

Słowa kluczowe :górnictwo, zarządzanie, style kierowania, przywództwo

Keywords: mining industry, management, styles of management, leadership