SITG > Projects > I > Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych

Autorstwa:dr hab. inż. Beata Trzakuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH; dr hab. inż. Darisz Fuksa; dr inż. Romuald Ogrodnik

W artykule podjęto próbę identyfikacji zjawiska sezonowości sprzedaży w kopalni odkrywkowej surowców skalnych X, przy zastosowaniu jednej z grupy metod data mining – metody CHAID oraz za pomocą sporządzonego skategoryzowanego wykresu ramka-wąsy. Do tego celu wykorzystano program komputerowy STATISTICA 10. Badano szereg czasowy sprzedaży miesięcznej z okresu sześciu lat. Obie wykorzystane metody potwierdziły występowanie sezonowości sprzedaży w analizowanej kopalni, jak również podzieliły sezonowość sprzedaży na trzy grupy o podobnej wartości średniej miesięcznej sprzedaży

The study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods

This paper attempts to identify the phenomenon of sale seasonality in opencast mine X of rock and raw materiale by the use of one of the data mining methods – CHAID method and box and whisker plot. This analysis was performed by the computer program STATISTICA 10. This kind of research was made on data grouped in time series of monthly sales within a period of six years. Both methods have confirmed the presence of seasonality in the analysed mine. They grouped the seasonality of sales in three groups of similar average monthly sales

Słowa kluczowe :sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

Keywords: sale seasonality, CHAID method, box and whisker plot