SITG > Projects > I > Identyfikacja sejsmicznych zjawisk podobnych rejestrowanych w kopalniach podziemnych

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

W opisanej pracy przedstawiono metodę służącą do automatycznego grupowania zjawisk sejsmicznych na podstawie sygnałów zarejestrowanych siecią czujników w kopalniach podziemnych. Algorytm wyznaczania klastrów złożonych z sygnałów podobnych bazuje na parametrach obliczanych z uproszczonej obwiedni zarejestrowanego sygnału. W pracy opisano implementację oraz przykładowe wyniki działania algorytmu dla sygnałów zarejestrowanych siecią sejsmiczną w kopalni miedzi „Rudna”. Zauważono, że wyniki klasteryzacji są w dużym stopniu zależne od liczby kanałów rejestracyjnych aparatury sejsmicznej używanych do grupowania oraz wielkości progów wykorzystywanych do grupowania. Pogrupowane sygnały pozwalają na wzrost dokładności lokalizacji źródeł emisji i śledzenia wzrostu pojedynczych szczelin prowadzących do wystąpienia silnych wstrząsów

Identification of similar seismic events recorded in underground mines

This paper presents the method of automated clustering of seismic events recorded by use of seismic network in underground mines. The proposed algorithm uses clusters of similar events (so called multiplets). The degree of similarity between signals is established by use of parameters evaluated from the simplified envelopes of the recorded events. The paper presents a detailed description of the algorithm as well as the example of clustering for signals recorded in `Rudna` copper mine. The analysis shows that the results largely depend on the number of channels of recording equipment used for cluster evaluation, as well as thresholds used during the single link algorithm. The evaluated multiplets allow to significantly increase the accuracy of source location of similar events and the rise in of effectiveness of seismic hazard evaluation

Słowa kluczowe :multiplety, grupowanie zjawisk sejsmicznych, lokalizacja źródeł

Keywords: multiplets, seismic events clustering, source location