SITG > Projects > I > Identyfikacja cech geometrycznych skrawów wykonanych nożami kombajnów górniczych z wykorzystaniem skanera laserowego

Autorstwa:dr hab. inż. Piotr Cheluszka prof. nzw. w Pol. Śl; mgr inż. Jakub Dziędziel

W artykule podjęto temat analizy cech geometrycznych skrawów wykonywanych nożami stożkowymi (stycznymi obrotowymi) w aspekcie modelowania ich kształtu dla potrzeb komputerowej symulacji procesu urabiania kombajnami chodnikowymi i ścianowymi. Dokonany został pomiar geometrii skrawów wykonanych nożem stożkowym w bloku cementowo-piaskowym na stanowisku do skrawania skał w laboratorium Instytutu Mechanizacji Górnictwa. Komputerowa rekonstrukcja kształtu skrawów zrealizowana została w oparciu o digitalizację ich powierzchni z wykorzystaniem skanera laserowego. Umożliwiło to przeprowadzenie obszernych analiz wartości podstawowych parametrów geometrycznych skrawów objętych pomiarem. Wyniki pomiarów skonfrontowano z wartościami teoretycznymi uzyskanymi w oparciu o powszechnie stosowane modele skrawów w celu określenia stopnia dopasowania teoretycznego (modelowego) kształtu skrawu do kształtu rzeczywistego

Identification of geometric features of cuts made by combined cutter loaders with the use of laser scanner

This paper presents the analysis of geometric features of cuts made by point pivots (tangential tools) in the context of shape modeling for the purpose of computer simulation of heading machines and longwall shearers mining process. Geometry measurements of the cuts made by a point pivot in a cement-sand block were taken at the stand for rock machining in the laboratory of the Mining Mechanization Institute. The computer reconstruction of the cuts’ shape was performed by digitizing their surfaces with the use of a laser scanner. This allowed to carry out comprehensive analyses of the values of basic geometric parameters of the cuts subjected to measurements. The results were compared with the theoretic values obtained on the basis of widely-applied cut models in order to determine the extent of matching the theoretic (model) cut shape with the real shape

Słowa kluczowe :nóż stożkowy, urabianie, parametry geometryczne skrawów, skanowanie, skaner laserowy, digitalizacja

Keywords: point pivot, mining, geometric parameters of cuts, scanning, laser scanner, digitizing