SITG > Projects > H > Hydrogen Energy Supply Chain – podstawowe założenia projektu

Autorstwa: dr inż. Maciej Zajączkowski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 7-9, lipiec-wrzesień 2021 r., strony 24 – 28.

W 2019 rozpoczęła się realizacja jednego z największych projektów pilotażowych dotyczących wykorzystania węgla brunatnego do produkcji wodoru. Projekt pod nazwą „Hydrogen Energy Supply Chain”, tłumaczony jako „Łańcuch Dostaw Energii Wodorowej” (w skrócie HESC), realizowany jest przez przedsiębiorstwa energetyczne z Australii i Japonii, przy aktywnym wsparciu rządów tych dwóch państw. Zakłada on wydobywanie węgla brunatnego, jego zgazowywanie w celu produkcji wodoru oraz transportowanie drogą morską do Japonii. Wartość projektu pilotażowego wynosi 353 mln USD (około 1,4 mld PLN). Bez wątpienia jest to jeden z największych projektów badawczych powiązanych z wykorzystaniem węgla brunatnego.
Nic więc dziwnego, że jest on z uwagą śledzony przez inne kraje posiadające bogate zasoby tego surowca. Wyniki projektu mogą mieć decydujące znaczenia dla przyszłości węgla brunatnego, który obecnie służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej w procesie jego spalania. Jednak z uwagi na coraz ostrzejszą politykę klimatyczną oraz rozwój OZE, ograniczenie się tylko do tego sposobu jego wykorzystania może spowodować znaczne ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie węgla brunatnego z gospodarki. W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu „Hydrogen Energy Supply Chain”, jak również jego poszczególne kroki milowe.

Hydrogen Energy Supply Chain - main project assumptions

In 2019, the implementation of one of the most significant pilot projects regarding the use of lignite for hydrogen production began. The project called “Hydrogen Energy Supply Chain” (HESC) is implemented by energy companies from Australia and Japan, with the support of the governments of these two countries. It assumes lignite extraction, gasification for hydrogen production and transport to Japan by sea. The value of the pilot project is USA 353 million (approximately PLN 1.4 billion). Undoubtedly, this is one of the most significant research project related to the utilization of lignite. No wonder that it is closely followed by other countries with abundant resources of this raw material. Project results may be decisive for the future of lignite, which is currently used primarily for the production of electricity in combustion process. However, due to the increasingly stringent climate policy and the development of renewable energy sources, limiting oneself to this method of its utilization may significantly reduce or even eliminate lignite from the economy. The article presents the underlying assumptions of the “Hydrogen Energy Supply Chain” project as well as its milestones.

Słowa kluczowe: węgiel brunatny, wodór, zgazowanie węgla brunatnego, HESC

Keywords: lignite, hydrogen, gasification of lignite, HESC