SITG > Projects > H > Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonów

Autorstwa:dr hab. inż. Anna Ostręga

W artykule wskazano na konieczność holistycznego podejścia do rewitalizacji rejonów i regionów (po)górniczych wynikającą z potrzeby harmonizowania funkcji, jak również właściwego funkcjonowania zrewitalizowanych obiektów w przyszłości. Na przykładach zarówno z kraju, jak i Europy pokazano występujące tendencje. Istniejące metody, jak również przykłady zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w europejskich regionach, mogą być pomocne w realizacji tych złożonych procesów w Polsce. Rozpoczęte działania w kierunku spójnego zagospodarowania zespołu zbiorników wodnych w subregionie tarnowskim są innowacją w skali Polski

A holistic approach to the revitalization of (post)mining regions and districts

This paper presents a necessity for the holistic approach to the revitalisation of (post)mining regions and districts resulting from the need to harmonize the functions as well as the proper functioning of the regenerated objects in the future. The current trends are shown on the examples from both Poland and Europe. The existing methods as well as examples of completed revitalisation projects conducted in the European regions can be helpful in the implementation of such complex processes in Poland. The activities commenced towards the coherent development of reservoirs’ complex in Tarnów sub-region can be treated as an innovation on the national scale

Słowa kluczowe :górnictwo, piaski i żwiry, rekultywacja i rewitalizacja, holistyczny, region, subregion tarnowski

Keywords: mining, sands and gravels, reclamation and revitalization, holistic, region, Tarnów sub-region