SITG > Projects > H > Historyczna kopalnia rud rtęci w idriji (słowenia)

Autorstwa:dr inż. Iwona Jonczy; dr Łukasz Gawor

W artykule przedstawiono zarys budowy geologicznej oraz charakterystykę złoża rudy rtęci (cynobru) w okolicach Idriji (Słowenia), gdzie znajduje się drugie, co do wielkości (po Almaden w Hiszpanii) złoże tej rudy. Na przykładzie zabytkowej kopalni Idrija opisano bogatą historię górnictwa rud rtęci, którego początki datuje się w tym regionie na 1490 rok. Kopalnia Idrija została przekształcona w muzeum, a w 2012 roku włączono ją do zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO

Historic mercury mine in Idriji (Slovenia)

This paper presents a profile of geological structure and characteristics of mercury deposit (cinnabar) in the area of Idriji in Slovenia with the second-largest (after Almaden in Spain) deposit of this ore. The monumental Idrija mine was an inspiration to describe the rich history of mercury mining, the beginning of which is originally dated back to 1490. Idrija mine was transformed into a museum and included on UNESCO`s World Heritage List in 2012

Słowa kluczowe :Idrija, górnictwo rud rtęci, cynober, rtęć rodzima

Keywords: Idrija, mercury ore mining, cinnabar, native mercury