SITG > Projects > G > Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Autorstwa:dr inż. Zbigniew Kokesz

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dotychczas przeprowadzonych badań struktury zmienności podstawowych parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym: zawartości popiołu, wartości opałowej oraz zawartości siarki całkowitej (At r, Qt r, St r). Na ich podstawie sformułowano wnioski dotyczące metodyki badania struktury zmienności i prognozowania parametrów jakościowych kopaliny z wykorzystaniem procedury krigingu

Geostatistical studies of variability structure of coal quality parameters for selected seams in Upper Silesian Coal Basin

This paper presents the results of hitherto conducted studies of the variability structure of primary quality parameters of coal in Upper Silesian Coal Basin, such as: ash caloricity and total sulphur contents (At r, Qt r, St r). The abovementioned was a basis for conclusions regarding the methodology of studies of variability structure and forecasts of quality parameters by use of kriging procedure

Słowa kluczowe :geostatystyka, analiza zmienności, węgiel kamienny, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki

Keywords: geostatistics, variability analysis, hard coal, ash content, caloricity, total sulphur content