SITG > Projects > F > Formy i rezultaty współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z przemysłem i gospodarką w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Autorstwa:prof. dr hab. Janusz Skoczylas

W artykule zwrócono uwagę na rezultaty działalności w okresie dwudziestolecia międzywojennego głównej jednostki geologicznej kraju, czyli Państwowego Instytutu Geologicznego. Podkreślono przede wszystkim osiągnięcia PIG w zakresie współpracy z gospodarką, przemysłem, górnictwem i administracją państwową. Pracownicy PIG, mimo mało sprzyjających warunków, potrafili współpracować z wszystkimi przedstawicielami gospodarki prywatnej i państwowej. Ponadto udzielali wyjaśnień, opracowywali opinie i ekspertyzy dla osób prywatnych. W ramach przystosowania struktury organizacyjnej PIG do praktycznych działań tworzono nowe placówki takie jak np. Archiwum Wierceń, Pracownię Geofizyki, Pracownię Chemiczną, Biuro Rejestracji Materiałów Użytecznych itp

Types and results of cooperation between State Geological Institute with the industry and economy in the interwar period

This paper presents the results of operation of the main geological unit in the country in the interwar period, which is the State Geological Institute. The achievements of the SGI within cooperation with economy, industry, mining and state administration were described. Despite unfavorable conditions, the workers of SGI managed to cooperate with every representative in private and public sector. Moreover, they provided explanation, developed opinions and expertises for individuals. As part of the adaptation of the organizational structure of SGI to practical use of its activities, new units were founded, such as: Drilling Archive, Geophysics Laboratory, Chemical Laboratory, Useful Material Registration Office etc

Słowa kluczowe :górnictwo, przemysł, gospodarka, praktyka, surowce mineralne, współpraca

Keywords: mining, industry, economy, practice, minerals, cooperation