SITG > Projects > E > Elementarz ekonomizacji zarządzania i warunki osiągnięcia przełomu w tym zakresie w kopalniach węgla kamiennego Polemiki – dyskusje

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski

We wprowadzeniu autor omawia okoliczności zachęcające do dyskusji problemu określonego tytułem artykułu. Następnie charakteryzuje specyfikę głębinowych kopalń i górnictwa węgla kamiennego w aspekcie warunków zarządzania. Omawia pojęcia, funkcje i czynności formujące fundament zarządzania. Rozpatruje rozwiązania, którymi w epoce PRL i w ćwierćwieczu gospodarki rynkowej – w polskim górnictwie węgla kamiennego – usiłowano tworzyć warunki do ekonomizacji zarządzania. Wskazuje trzy działania, które warunkują osiągnięcie w górnictwie węgla kamiennego przełomu w zakresie ekonomizacji zarządzania

Primer of management economization and factors in achieving the field-related breakthrough in hard coal mines Pole mic s – di scussion

In the introduction, the author presents the circumstances encouraging the discussion on the problem brought about in this paper. Then he characterizes the specification of deep mines and mining of hard coal in the context of management conditions. The author defines the concepts, functions and actions which comprise the basics of management. He considers solutions attempted to use in the period of PRL and the quarter-century of market economy, for the purpose of creating conditions of management economization. The author indicates three actions, determining the achievement of the breakthrough in the field of management economization in the mining industry of hard coal

Słowa kluczowe :ekonomizacja, zarządzanie, górnictwo węgla kamiennego

Keywords: economization, management, mining industry of hard coal