SITG > Projects > E > Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania

Autorstwa:dr inż. Zbigniew Rak; mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski; dr inż. Jerzy Stasica

W artykule przedstawiono rozwiązania w dziedzinie wybierki pokładów cienkich z zastosowaniem metody zwiercania eksploatacyjnego. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania stosowane w górnictwie ukraińskim oraz czeskim. Obok charakterystyki technologii oraz systemów mechanizacji przedstawiono również, stosowaną w górnictwie ukraińskim, metodę wyznaczania filarów w polu eksploatacyjnym w tym systemie

Exploitation of thin deposits by means of rotary drilling method

This paper presents solutions in the field of exploitation of thin deposits by use of the rotary drilling method. In this study, the state of the art technical and technological solutions used in Ukrainian and Czech mining industry were defined. Apart from the characteristics of process engineering and mechanization systems, this paper presents a design method to determine dimensions of pillars by use of the rotary drilling method Ukrainian mining industry

Słowa kluczowe :eksploatacja węgla kamiennego, eksploatacja pokładów cienkich, eksploatacja pokładów silnie nachylonych, zwiercanie eksploatacyjne, wiercenia wielkośrednicowe, maszyna zwiercająca, filar, bezpieczeństwo robót

Keywords: hard coal exploitation, exploitation of thin deposits, exploitation of strongly steep deposits, exploitation rotary drilling, large diameter boreholes, drilling machine, pillar, safety in mine workings