SITG > Projects > E > Eksploatacja górnicza w filarze ochronnym dla śródmieścia Bytomia, historia i teraźniejszość

Autorstwa:mgr inż. Leonard Klabis; dr hab. inż. Andrzej Kowalski

Artykuł zawiera genezę eksploatacji w filarze ochronnym dla śródmieścia Bytomia, uwarunkowania geologiczne i górnicze, syntetyczną charakterystykę dokonanej eksploatacji, dane o deformacjach powierzchni i wstrząsach górniczych, a także spowodowanych nią szkodach górniczych. Sumarycznie z filara ochronnego dla Bytomia do końca 2013 r. wyeksploatowano ponad 100 mln ton. węgla kamiennego. W ostatnich latach zakres i koncentracja eksploatacji w filarze ochronnym znacznie się zmniejszyły. Podjęcie eksploatacji w filarze śródmieścia było trudnym i ryzykownym przedsięwzięciem. Jak w każdym tego rodzaju przedsięwzięciu zanotowano zarówno doświadczenia pozytywne, jak i negatywne

Mining exploitation in safety pillar for the city centre of Bytom, history and the present

This paper describes the history of mining exploitation in safety pillar for the city centre of Bytom, geological and mining conditions, synthetic characteristics of conducted mining, data of surface deformations and mining tremors, as well as damage caused by mining. More than 100 million tons of coal from the safety pillar in Bytom city had been exploited to the end of 2013. In recent years, the scope and concentration of mining exploitations in the safety pillar have significantly decreased. Originally, mining exploitation in the safety pillar in the city centre was a difficult and risky operation. Both positive and negative experience was noted as in any such operation.This paper describes the history of mining exploitation in safety pillar for the city centre of Bytom, geological and mining conditions, synthetic characteristics of conducted mining, data of surface deformations and mining tremors, as well as damage caused by mining. More than 100 million tons of coal from the safety pillar in Bytom city had been exploited to the end of 2013. In recent years, the scope and concentration of mining exploitations in the safety pillar have significantly decreased. Originally, mining exploitation in the safety pillar in the city centre was a difficult and risky operation. Both positive and negative experience was noted as in any such operation

Słowa kluczowe :górnictwo, deformacje powierzchni, wstrząsy górnicze, pomiar, szkody górnicze

Keywords: mining, surface deformations, mining tremors, measurement, mining damage