SITG > Projects > E > Eksploatacja górnicza na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Autorstwa:dr inż. Roman Uzarowicz; mgr inż. Piotr Wojtacha

W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia eksploatacji górniczej na terenach zagrożonych powodzią, wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy – Prawo wodne. Analizując uchylone i obowiązujące przepisy ochrony powodziowej w ustawie – Prawo wodne stwierdzono brak korelacji pomiędzy nowo wyznaczonymi obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi a obszarami bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią. Wskazano, że eksploatacja górnicza na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może spowodować drastyczny wzrost poziomu zagrożenia, co powoduje, że podjęcie eksploatacji górniczej na takich obszarach wymagać będzie uzyskania decyzji zwalniającej od zakazu zmiany ukształtowania terenu. Omówiono stan prac nad opracowywaniem dokumentów stanowiących podstawę ochrony powodziowej, jak: Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, w oparciu o które wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, ponieważ w wielu przypadkach znajomość występowania i lokalizacji obszarów zagrożonych powodzią jest niezbędna przy podejmowaniu i prowadzeniu eksploatacji górniczej na tego rodzaju obszarach

Mining exploitation in flood risk areas

This paper presents legal conditionality resulting from the Geological and Mining Law and the Water Law in planning and performing mining exploitation in the flood risk areas. During the analysis of repealed and effective regulations on anti- -flood protection in the Water Law, it was stated there is no correlation between the recently indicated flood risk areas and the areas of direct or potential flood risk. It was pointed that mining exploitation in the flood risk areas may cause a dramatic increase in the level of flood risk which in turn requires a decision releasing from the ban on changing the landform in order to plan and perform mining exploitation freely. This paper describes the completed works of documents preparation being the directions for anti-flood protection, such as: The Initial Flood Risk Evaluation, flood risk maps on which are the basis to indicate areas endangered with flood and areas of special flood risks. In many cases, however, the knowledge on location of flood risk areas is necessary for planning and performing mining exploitation in such places

Słowa kluczowe :górnictwo węgla kamiennego, ekslopatacja, zagrożenie powodziowe

Keywords: coal mining industry, exploitation, flood hazard