SITG > Projects > D > Decyzja o zamknięciu projektu geologiczno-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistych

Autorstwa:dr inż. Arkadiusz Kustra, mgr inż. Cezary Mróz

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania rachunku opcji rzeczywistych do wspomagania procesów decyzyjnych na etapie zamknięcia projektu geologiczno-górniczego. Przedstawione problemy badawcze zidentyfikowano w trzech obszarach. W pierwszym z nich opisano projekt geologiczno-górniczy i etapy składające się na cykl jego życia. W drugim obszarze scharakteryzowano metodologię rachunku opcji rzeczywistych i jego historyczne zastosowanie w problemach decyzyjnych branży górniczej. Trzeci obszar stanowiący realizację celu głównego artykułu wskazuje na dwa modele opcji rzeczywistych mogących wspomagać decyzję zamknięcia lub kontynuacji funkcjonowania projektu geologiczno-górniczego

Decision to close a geological-mining project supported by Real Option Valuation method

This paper presents the opportunities of real option applications to support the decision-making process in the phase of geological-mining project closure. Research problems mentioned in this paper were identified in three areas. The first one described idea of geological-mining project and the phases of the whole life cycle. In the second area methodology of real option valuation and application in the decision-making process in mining industry were characterized. The third area is an essential part of the paper and presents two models of real option valuations in the decision-making process to close or continue the implementation of geological-mining projects

Słowa kluczowe :projekt geologiczno-górniczy, decyzja o likwidacji kopalni, opcje rzeczywiste, rekultywacja

Keywords: geological-mining project, decision to close a mine, real options, reclamation