SITG > Projects > D > Dawne górnictwo surowców metalicznych rejonu Przybramu

Autorstwa:dr inż. Ewa Strzałkowska

W artykule przypomniano historię dziejów miasta Przybram, a także poruszono zagadnienia z zakresu dawnego górnictwa rud srebra, cynku i ołowiu w obszarze Březovych Hor. Omówiono zarys budowy geologicznej tego obszaru oraz krótko scharakteryzowano występujące tu minerały rudne i towarzyszące. Zaprezentowano ponadto dane dotyczące występowania, warunków eksploatacji i wielkości wydobycia rud uranu na tym terenie

Old-time mining of metallic materials of the Przybram region

This paper presents the history of the city of Przybram as well as old-time mining issues for silver ore, zinc ore and lead ore in the area of Brezove Hory. The geological structure of this area was discussed and the existing ore minerals and accompanying minerals characterized. Finally, data on the occurrence, exploitation conditions and output size of uran ore were presented

Słowa kluczowe :galena, uraninit, surowce metaliczne, Březove Hory, Muzeum Górnictwa

Keywords: galena, uraninite, metallic materials, Brezove Hory, Museum of Mining