SITG > Projects > C > Czynniki wpływające na powstawanie obwałów skał w ścianach prowadzonych z zawałem skał stropowych

Autorstwa:dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG

Występujące w ścianach utrudnienia w utrzymaniu stropu, takie jak opady czy też obwały, negatywnie wpływają na wyniki ekonomiczne kopalń oraz pogarszają bezpieczeństwo pracy załogi górniczej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki dotychczas prowadzonych badań w zakresie opadów i obwałów, występujących w ścianach prowadzonych z zawałem stropu w kopalniach polskich i zagranicznych. Podano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w polskich kopalniach węgla kamiennego, a dotyczących określenia przyczyn powstawania pogorszonych warunków utrzymania stropu w ścianach zawałowych. Badania ankietowe pozwoliły na określenie głównych czynników geologicznych, górniczych oraz technicznych, decydujących o stateczności skał stropowych w ścianach

Factors influencing the formation of roof fall in longwalls with caving

Roof instabilities occurring in the longwalls, such as roof falls, have a negative effect on the economic performance of mines and deteriorate significantly the safety of miners. This paper presents the selected results of studies on roof falls, occurring in the longwalls with natural roof caving in Polish and foreign mines. The results of a survey on the causes of worse roof conditions occurring in the longwalls, conducted in Polish coal mines were presented. The survey allowed to determine the main geological, mining and technical factors which influence the stability of the roof in longwalls

Słowa kluczowe :ściana zawałowa, opad, obwał stropu, obudowa zmechanizowana

Keywords: longwall with roof caving, roof fall, powered support