SITG > Projects > C > Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podporności

Autorstwa:prof. ndzw. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski; mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski; dr inż. Andrzej Szumiński

W artykule zaprezentowano wyniki wytrzymałościowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelach kasztu, wykonanych z bukowych belek drewnianych w skali 1:10, ustawionych pionowo. Określono maksymalne podporności kasztów składających się tylko z belek oraz wypełnionych piaskiem lub spoiwem „Reapac” stosowanym obecnie w kopalniach, z uwzględnieniem odkształcalności konstrukcji w funkcji zadanego obciążenia. Zmodyfikowana konstrukcja kasztu pozwoliła kilkukrotnie zwiększyć podporność kasztu z jednoczesnym obniżeniem ich ściśliwości (odkształceń właściwych) przy wykorzystaniu tej samej ilości drewna, co w przypadku kasztów dotychczas powszechnie stosowanych. Podano procentowe wartości wzrostu wybranych parametrów wytrzymałościowych dla wybranych wariantów

Characteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity

This paper presents the results of the laboratory strength tests performed on models of timber cribs, built with beams set vertically, at the geometrical scale of 1:10. The paper describes maximum loading capacity of the cribs consisted only of beams and filled with sand or the `Reapac` binder, currently used in mines, including the deformability of the structure as a function of load. The modified design of the crib allowed the loading capacity of the crib to be increased several times, while simultaneously decreasing their compressibility (strain) built of the same amount of timber, as compared with the case of commonly used (“horizontal”) cribs. Additionally, the rates of growth of selected strength parameters for the selected variants were presented

Słowa kluczowe :stos, kaszt, kaszt pionowy, obudowa drewniana

Keywords: wooden pile, cribs, vertical crib, wooden support