SITG > Projects > B > Badania i ocena skuteczności mieszanin do redukcji emisji par rtęci z hałd odpadów powęglowych

Autorstwa: Mgr inż. Henryk Świnder Prof. dr hab. inż. Barbara Białecka Dr inż. Andrzej Bajerski Dr inż. Jacek Grabowski

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych, których głównym celem było opracowanie składu mieszanin ograniczających procesy uwalniania się rtęci do środowiska naturalnego z hałd odpadów powęglowych oraz opracowanie metodyki jej trwałego wiązania (absorpcji). W prowadzonych pracach wykorzystano materiały odpadowe z energetyki, górnictwa węgla kamiennego i górnictwa gazu ziemnego. Opracowane mieszaniny do redukcji emisji par rtęci poddane zostały badaniom laboratoryjnym oraz badaniom in situ na zapożarowanej hałdzie odpadów powęglowych, w celu oceny ich skuteczności. Jako miarę skuteczności przyjęto względny spadek emisji powierzchniowej par rtęci związany z wykonaniem warstw absorpcyjno- -izolujących z opracowanych mieszanin.

Tests and evaluation of effectiveness of mixtures mitigating mercury vapour emission from mine waste dumps

This paper presents the results of laboratory tests and field research whose main objective was to develop the composition of mixtures mitigating processes of mercury release to the environment from mine waste dumps, and to develop a methodology for its permanent bonding (absorption). In the ongoing work we use waste materials from energy, coal mining and natural gas mining. The developed mixture to reduce emissions of mercury vapours were subject to laboratory tests and studies in situ on the heap of coal wastes with the risk of spontaneous combustion in order to evaluate effectiveness of this mixture. As a measure of efficacy, the relative decrease in the surface of the mercury vapor emissions, associated with the implementation of an absorption-insulating layers of the prepared mixtures, was assumed.

Słowa kluczowe: rtęć, odpady powęglowe, ograniczenie emisji, odpady z energetyki i górnictwa

Keywords: mercury, post-carbon waste, reduction of emissions, waste from energy and mining