SITG > Projects > B > Badania grawimetryczne w wybranych szybach górniczych na terenie GZW

Autorstwa: dr hab. inż. Janusz Madej

Artykuł prezentuje wyniki badań grawimetrycznych wykonanych w szybach górniczych. Omówiono metodę pionowego profilowania grawimetrycznego, przedstawiając fizyczne podstawy jej zastosowania. Zaprezentowano metodykę zarówno pomiarów grawimetrycznych w szybie, jak i sposób przetwarzania ich wyników. W pracy przedstawiono oryginalną metodę obliczania poprawki górniczej siły ciężkości od przewodu szybowego. Jej zastosowanie przyczynia się do otrzymywania gęstości objętościowych skał, występujących poza obudową szybu, zbliżonych do wartości rzeczywistych. W wyniku przeprowadzonej interpretacji badań wykryto strefy rozluźnień ośrodka skalnego wokół szybów. Strefy te mogą stanowić źródło stwierdzonych uszkodzeń obudowy i zmian w położeniu jej elementów

Gravimetric research in selected mine shafts in the Upper Silesian Coal Basin

This paper presents the results of gravimetric research conducted in mine shafts. The method of vertical gravimetric survey is discussed in the context of physical grounds of its application. Both the methodology of gravimetric measurements in mine shafts and data processing are presented. This paper presents an original method of calculating gravity correction related to a mine shaft. The use of it contributes to obtaining total density values of the rock outside the shaft lining close to the actual values. As a result of the interpretation of the research results, a loosening zone in the rock mass surrounding the shafts was detected. Loosening zones may cause determinable damage in shaft lining and changes in the location of its elements

Słowa kluczowe: badania grawimetryczne w szybach górniczych, poprawka górnicza siły ciężkości, gęstość interwałowa

Keywords: gravimetric research in mine shafts, gravity correction, interval density