SITG > Projects > B > Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowych

Autorstwa: dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer; dr inż. Józef Pyra

Roboty strzałowe w górnictwie odkrywkowym charakteryzują się stosowaniem dużych mas MW do jednorazowego odpalania. Serie liczą od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ładunków umieszczonych w długich otworach. Prace te często prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i innych obiektów budowlanych, stąd konieczność ograniczenia oddziaływania drgań ma zasadnicze znaczenie dla kopalń odkrywkowych. W artykule przedstawiono możliwości sterowania efektem sejsmicznym, poprzez stosowanie elektronicznych systemów do odpalania ładunków MW, które dają szerokie możliwości doboru opóźnień milisekundowych. Pozwala to na modyfikowanie struktury wzbudzanych drgań i może przyczynić się do minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na otoczenie. Zwrócono również uwagę na konieczność prowadzenia badań efektu sejsmicznego, co pozwala na uniknięcie efektów niepożądanych

The study of seismic effects and modern systems of blasting explosives

Blasting in opencast mining is characterized by the use of large Massem of explosives for single firing. Series count from several to tens or even hundreds of charge placed in long boreholes.These Works are often held in the immediate vicinity of residential buildings and other buildings, hence the need to reduce the impact of vibration is essential for open pit mines. This paper presents the results of seismic control capabilities through the use of electronic systems for blasting explosives which give wide selection of millisecond delays. This allows you to modify the structure induced vibration and can help to minimize the impact of blasting on the environment. Attention was also drawn to the need to research the seismic effect, thus avoiding side effects

Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań na otoczenie

Keywords: opencast mining, blasting works, millisecond blasting, vibration impast on the environment