SITG > Projects > A > Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania

Autorstwa: dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara; prof. dr hab. inż. Dubiel Stanisław
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 4, kwiecień 2015r., strony 56 – 62.

Zarządzanie złożem węglowodorów oznacza wykorzystanie środków ludzkich, technicznych, technologicznych, organizacyjnych w celu maksymalizacji zysków z eksploatacji złoża, przy minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji współczynnika sczerpania. Jednym z najważniejszych elementów zarządzania złożem jest opracowanie planu zagospodarowania złoża, ciągła ocena jego realizacji oraz modyfikacja, wraz z rozwojem technologii wspomagających metody eksploatacji. Plan ten zawiera elementy dotyczące techniki, technologii, uwarunkowania środowiskowe oraz aspekty prawne. W Polsce, uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych przy opracowywaniu planu zagospodarowania złoża węglowodorów jest koniecznością wynikającą z obowiązujących regulacji prawnych. Na etapie planowania należy brać po uwagę ograniczenia w eksploatacji złóż węglowodorów na terenach niektórych form ochrony obszarowej oraz strefach ochrony wód. Konieczne jest również uzyskanie odpowiednich decyzji środowiskowych oraz dokonanie uzgodnień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, może negatywnie wpływać na środowisko naturalne. W planie zagospodarowania złoża należy scharakteryzować potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego, zidentyfikować źródła oraz określić ilości zanieczyszczeń, które będą emitowane, przedstawić plan monitoringu. Monitoring środowiskowy wykorzystywany jest od początku realizacji planu m.in. do weryfikacji przyjętych założeń, oceny wpływu poszczególnych elementów systemu kopalnianego na środowisko naturalne oraz dokonywania zmian w zagospodarowaniu złoża w przypadku stwierdzonych zmian środowiskowych

Environmental issues in deposit management during their development

In order to manage hydrocarbons resources it is necessary to use applicable technology, ensure proper organization and hire effective personnel. Using these resources may maximize the profit obtained from exploitation, minimize costs and maximize the recovery factor. One of the most significant elements of deposit management is development of a deposit utilization plan, monitoring of its implementation and the introduced modifications along with the advancement of technology supporting the exploitation methods. This plan contains elements concerning techniques, technologies, environmental conditions and legal aspects. In Poland, it is obligatory to consider environmental conditions issues in the deposit utilization plan. By planning, it is necessary to take into account the restrictions for exploitation in some forms of nature protection areas and water protection zones. It is also necessary to obtain proper environmental decisions and make arrangements in the local development plans. Crude oil and natural gas mining may badly influence the environment. In the deposit utilization plan, it is necessary to describe potential hazards for the environment, identify the sources of and estimate the amount of pollution discharged into the atmosphere and, finally, present the monitoring plan. The environmental monitoring is being applied from the beginning of the project implementation, mainly to: verify the assumptions, assess the influence of particular elements of the mining system on the environment and introduce modifications in the deposit utilization plan in case environmental changes were found

Słowa kluczowe: zarządzanie złożem, ochrona środowiska, regulacje prawne, plan zagospodarowania złoża

Keywords: reservoir management, environmental protection, regulations, deposit utilization plan