SITG > Projects > A > Aspekty energetyczne zastosowania gazu z podziemnego zgazowania węgla

Autorstwa: dr inż. Maciej Rozpondek, doc. w Politechnice Śląskiej; dr inż. Jan Góral
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1, styczeń 2014r., strony 16 – 22.

Scharakteryzowano wpływ metod zgazowania węgla na właściwości palne gazu z podziemnego zgazowania węgla – GPZW. Przedstawiono parametry energetyczne odpadowych gazów niskokalorycznych otrzymywanych z procesów technologicznych w odniesieniu do składu gazów z procesów zgazowania węgla i biomasy. Przeanalizowano dotychczasowe konstrukcje palników do spalania niskokalorycznych gazów palnych w aspekcie możliwości ich zastosowania w konwersji paliw z podziemnego zgazowania węgla. Zaproponowano wariantowe wykorzystanie gazu z podziemnego zgazowania węgla do opalania kotłów dwupaliwowych typu OPG lub z zastosowaniem autonomicznego podgrzewacza

Aspects of energy use of gas from the underground coal gasification

The impact of methods of coal gasification on the properties of combustible gaseous products from the underground coal gasification process was analyzed. This paper also presents energy parameters of low-calorific waste gases from technological processes in relation to gas composition deriving from coal and biomass gasification. The current design of burners used for low-calorific gas combustion and their application during fuel conversion from underground coal gasification was analyzed. This paper suggests the optional use of gas from underground coal gasification to fire dual-fuel boilers such as OPG or the stand-alone heater

Słowa kluczowe: szynowy transport pomocniczy, analizy kolizyjności, program symulacyjny

Keywords: auxiliary railway transportation, analysis of collision, simulation software