SITG > Projects > A > Analizy kolizyjności w szynowym transporcie pomocniczym

Autorstwa: vdr inż. Marek Dudek; inż. Jacek Pawlas
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 6, czerwiec 2015r., strony 23 – 34.

Transport kopalniany materiałów i przewóz osób w podziemnych wyrobiskach górniczych prowadzony jest z wykorzystaniem kopalnianej kolei podziemnej, kolejek spągowych oraz kolejek podwieszonych. Zwiększające się gabaryty i masy transportowanych maszyn i urządzeń wymagają projektowania systemów transportowych w oparciu o analizy istniejących tras, pod względem możliwości wystąpienia kolizji z obudową oraz wyposażeniem wyrobisk korytarzowych, co wiąże się również z właściwym doborem zastosowanych urządzeń transportowych. W artykule przedstawiono komputerową metodę analizy możliwości wystąpienia kolizji, dla kolejek spągowych oraz podwieszonych, za pomocą autorskiego oprogramowania, opracowanego w ITG KOMAG. Omówiono założenia metody i jej implementację w środowisku programu AutoCAD. Przedstawiono integrację opracowanego oprogramowania z systemem Safe Trans Design (STD), wdrożonym w kopalniach JSW S.A. Zaprezentowano przykłady analiz kolizyjności w przypadku transportu sekcji obudowy zmechanizowanej kolejką podwieszoną

nalysis of the soil-structure interaction for masonry wall loaded by the discontinuous mining ground deformation

Mine transportation of materials and people in underground workings is performed by the use of mine railway system, floor-mounted railway and suspended monorail. The increasing size and weight of the transported machines and equipment require planning the transportation system based on analyses of the existing transportation routes as regards the possibility of collision with roof support and with roadway equipment to select properly transportation machines. Computer method of collision analysis for floor-mounted railway and suspended monorail with the use of the author’s computer program, developed at KOMAG, is presented. Assumption of the method and its implementation in AutoCAD software environment is discussed. Integration of the developed computer program with Safe Trans Design (STD) system, implemented in JSW S.A. mines, is presented. Examples of collision analyses in the case of transportation of powered roof support by suspended monorails are described

Słowa kluczowe: szynowy transport pomocniczy, analizy kolizyjności, program symulacyjny

Keywords: auxiliary railway transportation, analysis of collision, simulation software