SITG > Projects > A > Analiza wpływu wysokoenergetycznego wstrząsu z dnia 29.01.2015 roku w KWK „Rydułtowy-Anna” i lokalnej tektoniki na szkody górnicze w budynkach

Autorstwa: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka; mgr inż. Renata Szermer-Zaucha
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10, październik 2015r., strony 51 – 58.

W artykule przeprowadzono statystyczną analizę wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsem z dnia 29.01.2015 r. w KWK „Rydułtowy-Anna”. Wstrząs nie spowodował zasadniczo skutków w wyrobiskach górniczych, lecz był silnie odczuwalny na powierzchni. Przeważająca liczba zgłaszanych szkód dotyczy budynków jednorodzinnych, a szkody mają podobny charakter niezależnie od wieku budynku, zabezpieczenia na oddziaływania górnicze i technologii budowy. Większość szkód można zakwalifikować do I i II stopnia według skali GSI-GZWKW. Obliczono współczynnik korelacji, który okazał się statystycznie istotny, między przyśpieszeniem, prędkością drgań gruntu w miejscu zaistniałej szkody a odległością od uskoku Rydułtowskiego. Obliczenia przeprowadzono programem STATISTICA. Do obliczeń brano rzeczywiste dane pomiarowe z czujników zainstalowanych na terenie KWK „Rydułtowy-Anna”. Uzyskane wyniki świadczą o wpływie lokalnej tektoniki na szkody górnicze, występujące po wysokoenergetycznych wstrząsach na terenie KWK „ Rydułtowy-Anna”

Analysis of the impact of the high-energy tremor from 29 January 2015 in „Rydułtowy-Anna” coal mine and local tectonics on mining damage in buildings

Analysis of the impact of the high-energy tremor from 29 January 2015 in „Rydułtowy-Anna” coal mine and local tectonics on mining damage in buildings Słowa kluczowe: eksploatacja węgla kamiennego, wstrząsy indukowane, szkody górnicze w budynkach Key words: hard coal exploitation, induced tremors, mining damage in buildings 1. Wprowadzenie Jednym z czynników mających wpływ na koszt wydobycia tony węgla w Polsce są szkody górnicze. W sytuacji polskich kopalń ważnym jest więc problem minimalizacji szkód górniczych, w tym szkód górniczych występujących po wysokoenergetycznych wstrząsach górotworu. Głównymi przyczynami powstawania szkód górniczych są przekroczenia stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania tak w elementach konstrukcyjnych, jak i w elementach drugorzędnych i wykończeniowych są między innymi: niedokładność prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, niewystarczającą dokładność oceny

Słowa kluczowe: eksploatacja węgla kamiennego, wstrząsy indukowane, szkody górnicze w budynkach

Keywords: hard coal exploitation, induced tremors, mining damage in buildings