SITG > Projects > A > Analiza wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsami z dnia 21.04.2011 i 7.06.2013

Autorstwa: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka prof. PK, mgr inż. Renata Szermer-Zaucha
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 6, czerwiec 2014r., strony 60 – 66.

W artykule przedstawiono statystyczną analizę wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsami z dnia 21.04.2013 i 7.06.2013 w KWK „Rydułtowy – Anna”. Zbadano rozkłady szkód metodą statystyczną. Obliczono współczynnik korelacji, który okazał się statystycznie istotny, między przyśpieszeniem gruntu w miejscu zaistniałej szkody a odległością od uskoku Rydułtowskiego. Obliczenia przeprowadzono programem STATISTICA. Do obliczeń brano rzeczywiste dane pomiarowe. Uzyskane wyniki świadczą o wpływie lokalnej tektoniki na szkody górnicze, występujące po wysokoenergetycznych wstrząsach na terenie KWK „Rydułtowy – Anna”

Analysis of the influence of Rydultowy fault on mining damages induced by tremors registered on 21 April 2011 and 7 June 2013

This paper presents the statistical analysis of the influence of Rydultowy fault on mining damages induced by the tremors registered on 21 April 2013 and 7 June 2013 in coal mine “Rydultowy – Anna”. The distributions of damages were investigated by use of a statistical method. The statistically important coefficient of correlation between the acceleration of ground at the site where the damage occurred, and the distance from the Rydultowy fault was calculated. The calculations were performed by use of the STATISTICA program. The calculations involved the real measurement data. The results demonstrate the influence of local tectonics on mining damages which occur after the high-energy tremors in the area of “Rydultowy – Anna” coal mine

Słowa kluczowe: obudowa podatna, złącze cierne, strzemiona

Keywords: flexible lining, friction joint, stirrups