SITG > Projects > A > Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii podziemnego zgazowania węgla

Autorstwa: dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol prof. nadzw; prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz; mgr inż. Piotr Krawczyk
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11, listopad 2014r., strony 54 – 59.

W artykule przedstawiono wyniki analizy wrażliwości ekoefektywności technologii wytwarzania energii elektrycznej w procesie podziemnego zgazowania węgla. Analiza ekoefektywności integruje wyniki oceny efektywności kosztowej metodą kosztów cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) oraz wyniki oceny środowiskowej metodą analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). Analizę ekoefektywności przeprowadzono dla technologii podziemnego zgazowania węgla metodą bezszybową w zakresie od przygotowania złoża, uzyskania gazu procesowego oraz jego oczyszczania do otrzymania energii elektrycznej oraz opcjonalnie sekwestracji ditlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na ekoefektywność technologii podziemnego zgazowania węgla metodą bezszybową, zarówno z, jak i bez CCS, ma dyspozycyjność instalacji produkcji energii elektrycznej, a w następnej kolejności miąższość pokładu węgla. Kolejne istotne czynniki wpływające na wynik to: długość kanałów poziomych (w technologii podziemnego zgazowania z CCS) i ceny praw do emisji CO2 (w technologii podziemnego zgazowania bez CCS)

Sensitivity analysis of eco-efficiency for the underground coal gasification process

This paper presents the results of sensitivity analysis of eco-efficiency assessment of energy production technologies based on underground coal gasification. Eco-efficiency analysis integrates the results of the cost analysis based on Life Cycle Costing (LCC) and environmental impact assessment based on Life Cycle Assessment (LCA). Eco-efficiency analysis was performed for the underground coal gasification process, and includes: syngas obtained and its purification, energy production and optionally Carbon Capture and Storage (CCS). Sensitivity analysis of eco-efficiency of energy production based on underground coal gasification process allowed to determine the hierarchy of the impact of the variables considered critical for eco-efficiency of the technologies, such as the availability of electricity generation capacity, and further the coal seam thickness. Other important factors affecting the results are the length of horizontal channels (underground coal gasification with CCS) and the price of CO2 emission rights (underground coal gasification without CCS)

Słowa kluczowe: ekoefektywność, ocena cyklu życia, koszty cyklu życia, podziemne zgazowanie węgla, analiza wrażliwości

Keywords: eco-efficiency, Life Cycle Assessment, Life Cycle Cost, underground coal gasification, sensitivity analysis