SITG > Projects > A > Analiza turbulentnej strugi powietrza w pobliżu ociosów wyrobiska górniczego w aspekcie poprawności rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych w przekroju pomiarowym

Autorstwa: dr inż. Przemysław Skotniczny
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11, listopad 2015r., strony 80 – 87.

W artykule omówiono wyniki pomiarów termoanemometrycznych wykonanych w pobliżu ociosów wyrobiska górniczego. Na podstawie uzyskanych rozkładów prędkości oraz intensywności turbulencji strugi powietrza określono optymalny z pomiarowego punktu widzenia obszar rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych, wchodzących w skład systemu telemetrycznego kopalni. Uzyskane na drodze pomiarów przebiegi czasowe poszczególnych składowych wektora prędkości strugi powietrza przemieszczającego się wyrobiskiem górniczym mogą być przydatne w procesie numerycznej analizy przepływu powietrza w wyrobisku górniczym

Analysis of turbulent air stream near the mine excavation walls in terms of the accuracy of the deployment of stationary anemometers in a cross-section

This paper presents the results of thermoanemometric measurements of the velocity components distributions near the mining excavation’s walls. On the basis of the measurements, the optimal area for placing the stationary anemometers within excavation’s cross section, (from the measuring point of view) was determined. Moreover, the presented data could be also very useful for calibration of the numerical simulation of the air stream flow in mining excavations

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, wysokoenergetyczne wstrząsy, szkody górnicze, tektonika

Keywords: mining industry, high-power tremors, mine damage, tectonics