SITG > Projects > A > Analiza struktury kosztów realizacji procesów składowych restrukturyzacji, rewitalizacji i likwidacji zakładów górniczych w SRK S.A.

Autorstwa: Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Marta Gajdzik
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 2, kwiecień – czerwiec 2022 r., strony 34 – 42.

Restrukturyzacja górnictwa węglowego pociąga znaczne nakłady budżetowe. Kompleksowe podejście naukowe ułatwi prowadzenie procesów racjonalizacji i minimalizacji kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną przebiegu procesów likwidacji zakładów górniczych w SRK S.A. w układzie rocznym oraz badania panelowe i wywiad bezpośredni z osobami kierującymi działalnością Spółki i jej Oddziałami. Zaprezentowany sposób sygnalizowania wyjścia kosztów poza strukturę wartości akceptowalnych, wypracowanych przez 20 lat działalności SRK S.A., jest przydatnym narzędziem do zarządzania kosztami w problematyce likwidacji zakładów górniczych. Metoda oceny oparta jest o analizę kosztu likwidacji Oddziałów z podziałem na kolejne lata przebiegu procesów. Dalszych badań wymagać będzie powiązanie struktury i wielkości ponoszonych kosztów w zależności od zastosowanego modelu likwidacji oddziału. Metodę można zastosować przy wstępnym szacowaniu kosztów likwidacji zakładów górniczych oraz jako narzędzie zarządzania kosztami. Po pewnych modyfikacjach metoda może być zastosowana także przez każdy podmiot prowadzący likwidację kopalń jako narzędzie porównawcze do szczegółowego i wielokryterialnego szacowania kosztów projektowanej likwidacji zakładów górniczych.

 

An analysis of the cost structure of the processes of restructuring, revitalization and liquidation of mining plants in SRK S.A.

The presented method of signalling costs that has gone beyond the structure of acceptable values and that has been developed for 20 years of operations of SRK S.A. is a useful tool for the cost management in the field of mining plants liquidation.
The assessment method is based on the analysis of the cost of liquidation of branches with the division for subsequent years of the course of processes. Further research will be based on the connection between the structure and the size of the costs incurred depending on the application of the model of the branch liquidation. Not only the method can be used for the initial costs estimation of mining plants liquidation but also it can be used as a cost management tool. After some modifications, the methodology can be also used by any entity conducting the liquidation of hard coal mines as a comparative tool for detailed and multi – criteria cost estimation of planned liquidation of mining plants.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie procesami, restrukturyzacja przedsiębiorstw górniczych, likwidacja kopalni węgla kamiennego

Keywords: process management, restructuring of mining enterprises, liquidation of a hard coal mine