SITG > Projects > A > Analiza rozkładu szkód górniczych po wysokoenergetycznych wstrząsach z dnia 21 kwietnia 2011 r. i 7 czerwca 2013 r. w kopalni „Rydułtowy-Anna” na tle lokalnej tektoniki

Autorstwa: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK; mgr inż. Renata Szermer-Zaucha
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1, styczeń 2015r., strony 74 – 82.

W artykule przeprowadzono statystyczną analizę szkód górniczych, które powstały w wyniku wstrząsów w dniach 21 kwietnia 2011 roku i 7 czerwca 2013 roku w KWK „Rydułtowy-Anna” w powiązaniu z lokalną tektoniką. Badaniami objęto okres od 2006 roku i do szczegółowej analizy wybrano wyżej wymienione wstrząsy, w wyniku których powstało najwięcej szkód górniczych. Obydwa wstrząsy miały charakter regionalny i objęły swoim zasięgiem znaczny obszar. Statyczna analiza wykazała, że dominującym kierunkiem lokalnej szkód górniczych w obu przypadkach, czyli powstałych po wstrząsach w dniach 21 kwietnia 2011 roku i 7 czerwca 2013 roku, jest kierunek zbliżony do równoleżnikowego. Jak wykazała przeprowadzona w niniejszym artykule statystyczna analiza azymutów uskoków w rejonu KWK „Rydułtowy-Anna” jest to kierunek zbliżony do kierunku lokalnej tektoniki

Distribution of mine damage after high-power tremors from 21 April 2011 and 7 June 2013 in “Rydułtowy-Anna” mine against the background of the local tectonics

This paper presents a statistical analysis of mine damage, which occurred as the result of tremors from 21 April 2011 and 7 June 2013 in “Rydułtowy-Anna” mine, against the background of the local tectonics. The research covers the period from 2006 on. The detailed analysis includes the above-mentioned tremors which caused most damage. Both of the tremors occurred regionally, reaching substantial area. The statistical analysis showed that the dominant direction of damage in both cases, which is those from 21 April 2011 and 7 June 2013, is approaching the latitudinal one. As the statistical analysis of the fault’s azimuth in the area of “Rydułtowy-Anna” mine showed, this direction is close to the direction of the local tectonics

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, wysokoenergetyczne wstrząsy, szkody górnicze, tektonika

Keywords: mining industry, high-power tremors, mine damage, tectonics