SITG > Projects > A > Analiza obliczeniowa ciągów budynków w Bytomiu-Karbiu z uwzględnieniem prognozowanych poziomych deformacji terenu górniczego

Autorstwa: mgr inż Leszek Chomacki; mgr inż Beata Parkasiewicz
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 3, marzec 2015r., strony 72 – 79.

W artykule przedstawiono analizę obliczeniową dwóch wybranych ciągów budynków zlokalizowanych w dzielnicy Bytomia – Karbiu, które znajdą się w zasięgu oddziaływania wklęsłej niecki terenu górniczego. W stosunku do analizowanych budynków istniało uzasadnione podejrzenie, że mogą one ulec znacznym dalszym uszkodzeniom, które utrudnią lub uniemożliwią ich dalsze użytkowanie. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stworzono prawdopodobne modele obliczeniowe, które obciążono: ciężarem własnym, obciążeniami eksploatacyjnymi oraz siłami pochodzącymi od prognozowanych poziomych odkształceń terenu. Numeryczną analizę wytężenia konstrukcji przeprowadzono dla różnych wariantów, uwzględniających również sposób późniejszego postępowania, mianowicie: – stan rzeczywisty, – stan z wykonaniem transzei kompensacyjnych równoległych do ścian szczytowych ciągów (redukcja parcia na ścianę szczytową o 50 %), – stan z transzejami i zamurowaniem otworów okiennych i drzwiowych w ścianach podłużnych kondygnacji piwnicznej, – stan ze wzmocnieniem ścian podłużnych żelbetową belką o wymiarach 0,6 × 0,4 m, założoną w poziomie posadzki piwnic, – wyburzenie jednych ze środkowych sekcji ciągu. Uzyskane wyniki obliczeń pozwalają na wybór racjonalnego rozwiązania, mającego na celu zredukowanie zagrożenia wystąpienia uszkodzeń wykluczających dalsze użytkowanie budynków

Computational analysis of building series in Bytom-Karb taking into account the forecasted horizontal deformations of mining area

This paper presents a numerical analysis of the two selected series of buildings located in Bytom-Karb within the area of influence of concave trough in the mining area. The analyzed buildings may be continuously damaged which may hinder or preclude from their further use. Basing on stocktaking, possible numerical models were developed, loaded with: deadweight, exploitation loads and forces derived from the forecasted horizontal area deformations. The numerical analysis of the structure effort was performed for different variants, including the procedures which follow, such as: – real condition – condition with the development of compensation trenches parallel to gable walls of the series of buildings (reduction of gable wall pressure by 50%), – condition with trenches and bricked up window openings and doorways in side walls of the basements, – condition of side walls reinforced with ferroconcrete beam of 0,6 × 0,4 m mounted at the level of basements, – demolition of one of the middle segments of the series. The obtained results allow to select a sensible solution with the purpose of preventing from damages, excluding further use of the buildings

Słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, uszkodzenia budynków, analiza numeryczna, transzeje

Keywords: mining exploitation, damages of buildings, numerical analysis, trenches