SITG > Projects > A > Analiza czynników decydujących o efektywności drążenia wysokowydajnych przodków chodnikowych osiągających postęp powyżej: 400, 500, 600 m/miesiąc

Autorstwa: Krystian Salamon, Marian Zmarzły, Wojciech Mazurek
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 2, kwiecień – czerwiec 2022 r., strony 18 – 25.

Zmieniające się realia społeczno-ekonomiczne wymuszają ciągłą restrukturyzację górnictwa węglowego, która w chwili obecnej wymaga poprawy konkurencyjności polskiego węgla. Każdy zakład górniczy posiadający perspektywiczne zasoby kopaliny skupia się na zmianach mających na celu poprawę efektywności wydobycia, zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa pracy i optymalizację zatrudnienia. Schodzenie z głębokością prowadzenia robót w aktualnie eksploatowanych pokładach wiąże się z koniecznością drążenia wyrobisk w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. Uwarunkowania zalegania złoża OG Jastrzębie Górne I (Ruch Zofiówka) są jednym z najlepszych przykładów prowadzenia robót w pogarszających się realiach górniczej eksploatacji (w tym ze wzrostem zagrożeń naturalnych), niemniej nie stanęło to na przeszkodzie uzyskania w ostatnich latach postępów przodków należących do jednych z najwyższych, nie tylko w JSW SA, ale i w całym GZW. Postępy przodków: chodnika nadścianowego G-6 w pokładzie 416/3 (513 m), czy chodnika nadścianowego F-1 w pokładzie 407 2/3 (619 m) świadczą o możliwości wysokiej efektywności.
W artykule zaprezentowano zestawienie warunków górniczo-geologicznych oraz rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które pozwoliły na osiągnięcie takich wyników.

 

Analysis of the factors determining the efficiency of high-performance drilling of roadhead achieving progress above: 400, 500, 600 m/month

The changing social and economic realities forces continuous restructuring of the coal mining industry, which requires improving the competitiveness of Polish coal. Any hard coal mine with prospective resources is focused on restructuring to improve mining efficiency, increase productivity, improve occupational safety and optimize employment. Increasing the mining depth is connected with the necessity to drill underground excavations in increasingly difficult mining and geological conditions. The conditions of the currently excavated deposit in the Jastrzębie Górne I (Zofiówka Site) mining district are one of the best examples of conducting works in the deteriorating realities of mining exploitation (including an increase in natural hazards), however, it did not prevent the achievement in recent years of the progress of the roadhead (the face of a roadway) drilling being one of the highest, not only in JSW SA, but also in the entire Upper Silesian coal basin. The progress of the roadhead: Tailgate G-6 in 416/3 coal seam (513 m) and Tailgate F-1 in 407 2/3 coal seam (619 m) provide that high efficiency is possible. The paper presents a summary of the mining and geological conditions and the technical and organizational solutions that made it possible to achieve such results

 

Słowa kluczowe: drążenie wyrobisk korytarzowych, efektywność

Keywords: roadhead drilling, effectiveness