SITG > Projects > A > Aktywność sejsmiczna w pokładach siodłowych 506 i 507 a kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego w obrębie pola ściany 2 w pokładzie 502wg w partii „H” KWK „Halemba-Wirek”

Autorstwa: mgr inż. Wojciech Szymiczek; mgr Kinga Grygonis
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 3, marzec 2014r., strony 86 – 95..

Na stan zagrożenia tąpaniami w rejonach prowadzonych robót górniczych wpływa wiele czynników. Zarówno głębokość eksploatacji, warunki geologiczne, jak i zaszłości eksploatacyjne. Biorąc pod uwagę te ostanie, w artykule podjęto próbę przedstawienia zależności pomiędzy rejestrowaną aktywnością sejsmiczną w pokładach 506 i 507 a kształtowaniem się zagrożenia sejsmicznego w obrębie pola ściany 2 w pokładzie 502wg. Omówiono doświadczenia kopalni związane z eksploatacją przystropowej warstwy pokładu 502 w partii „H” ścianą 2 w warunkach dużej aktywności sejsmicznej. Uwzględniono również prowadzone prace profilaktyczne w celu bezpiecznego wykonywania robót górniczych w tym rejonie, w aspekcie przeprowadzonych analiz dotychczasowej aktywności sejsmicznej

Seismic activity in sadle beds no. 506 and 507 and seismic hazard in the area of longwall no. 2, seam no. 502wg, part “H” located in KWK “Halemba-Wirek”

The state of rockburst hazard in areas of mining exploitation is affected by many factors: the depth of exploitation as well as geological or mining conditions. Taking into account the latter, the paper focus on the attempts to present a relationship between the recorded seismic activity in seams no. 506 and 507 and seismic hazard in the area of longwall no. 2 in seam no. 502wg. This paper also presents the experience of the mine connected with roof slice extraction in seam no. 502, part “H”, longwall no. 2 in the conditions of high seismic activity. Attention was also paid to the prevention works in this area in terms of the analyzes for the existing seismic activity

Słowa kluczowe:wstrząs górniczy, profilaktyka tąpaniowa, aktywność sejsmiczna

Keywords: mining tremor, rockburst prevention, seismic activity