SITG > Projects > R > Ruchy powierzchni terenu w rejonie pól geotermalnych obserwowane z zastosowaniem Satelitarnej Interferometrii Radarowej

Autorstwa: mgr inż. Magdalena A. Łukosz, dr inż. Wojciech T. Witkowski, mgr inż. Anna Lisowska, dr hab. inż. Agnieszka A. Malinowska
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 4-6, kwiecień-czerwiec 2021 r., strony 36 – 45.

W związku ze zmieniającą się polityką energetyczną w Europie, coraz częściej poszukiwane są odnawialne źródła energii. Jednym z nich jest geotermia, której zasoby zlokalizowane są również na znacznym obszarze Polski. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące ruchów powierzchni terenu w rejonie dwóch poligonów badawczych zlokalizowanych w Meksyku (Cerro Prieto) oraz Niemczech (Bawaria). Do określenia wartości przemieszczeń zastosowano metodę interferometrii różnicowej DInSAR.
Prezentowane wyniki dowodzą, że satelitarna interferometria radarowa pozwala na monitorowanie przemieszczeń powierzchni terenu generowanych podczas pozyskiwania energii geotermalnej, szczególnie w rejonach pól wysokotemperaturowych

Land surface displacement in the area of geothermal fields observed by Satellite Radar Interferometry

As the energy policy in Europe changes, renewable sources of energy are sought. One of them is geothermal energy and its resources are located in a large area of Poland as well.  In this article, an estimation of ground surface displacement is presented. The research was carried out for two areas located in Mexico (Cerro Prieto) and Germany (Bavaria). To assess displacement values, differential interferometry DInSAR was applied. The presented results prove that radar interferometry allows the observation of ground surface displacement caused by the extraction of geothermal resources, especially in areas of high-temperature geothermal fields.

Słowa kluczowe: DInSAR, geotermia, kompakcja, osiadania, Sentinel-1

Keywords: DInSAR, geothermal, compaction, subsidence, Sentinel-1