SITG > Projects > O > Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze szkodliwym oddziaływaniem pyłu kopalnianego na organizm człowieka, na przykładzie stanowiska pracy– kombajnista w ścianie

Autorstwa: Dr inż. Anna Morcinek – Słota
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1-3, styczeń-marzec 2021 r., strony 30 – 37.

W artykule przedstawiono problematykę związaną ze szkodliwym oddziaływaniem pyłów (w tym pyłu węglowego) na organizm człowieka. Omówiono ogólne pojęcie pyłu, jego podział oraz główne źródła zapylenia. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze szkodliwym działaniem pyłów. Dokonano także analizy i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z zapyleniem na stanowisku kombajnisty w ścianie. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania pyłu oraz sposoby redukcji i zwalczania zagrożenia pyłowego.

Risk assessment of health risk associated with harmful action of minimized particular dust on the human organism, on the example of a job position - shearer operate in the longwall

The article presents the problems associated with the harmful effects of dust (including coal dust) on the human body. The general concept of dust, its distribution and the main sources of pollination are discussed. Health effects related to the harmful effects of dust are presented. An analysis and assessment of health risk related to pollination at the cutter-loaderman’s position in the wall was made. Factors that contribute to the excessive formation of dust and methods of reducing and combating the dust hazard are discussed.

Słowa kluczowe: pyły szkodliwe dla zdrowia, pył węglowy, ocena ryzyka zawodowego

Keywords: dust harmful to health, coal dust, risk assessment