SITG > Projects > P > POLEMIKI – DYSKUSJE W jakim i czyim interesie z polskiej gospodarki paliwowo-energetycznej ma być wyeliminowany polski węgiel

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1-3, styczeń-marzec 2021 r., strony 14 – 20.

Autor – nawiązuje do swoich wcześniej lansowanych poglądów. Omawia specyfikę źródeł energii wykorzystywanych w gospodarce paliwowo-energetycznej. Prezentuje wynik dotychczasowej, antywęglowej polityki narzucanej przez Unię Europejską. Rozpatruje przyjęty ostatnio plan Zielonego Ładu i Sprawiedliwej Transformacji, które radykalizują dotychczasową politykę klimatyczną UE. Kończy przeprowadzoną analizę stwierdzeniami i wnioskami, które adresuje do Parlamentu i Rządu RP.

To what end and in whose interest should Polish coal be eliminated from the Polish fuel and energy economy

The author refers to his previously promoted views. The specificity of energy sources used in fuel and energy economy are discussed. The result of the hitherto anti-coal policy imposed by the European Union are presented. The recently adopted Green Deal and Just Transition plans are presented, which radicalise the EU’s climate policy to date. The analysis is completed with statements and conclusions which are addressed to the Parliament and Government of Poland.

Słowa kluczowe: gospodarka paliwowo-energetyczna, polityka klimatyczna, Zielony Ład

Keywords: fuel and energy economy, climate policy, Green Deal