SITG > Projects > P > Przeciwwybuchowe napędy spalinowe w polskim górnictwie

Autorstwa: dr inż. Michał Górny
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11-12, listopad-grudzień 2021 r., strony 6 – 15.

Silniki spalinowe w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane w polskim górnictwie od wielu lat. Są urządzeniami uniwersalnymi, stosowanymi w wielu maszynach. Wykonanie przeciwwybuchowe nakłada obowiązki zarówno na producenta (ocena zgodności), jak i na użytkownika. Właściwa eksploatacja urządzenia powinna zapewnić utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do urządzeń elektrycznych, nie zostały wypracowane uniwersalne metody (techniki) naprawiania. Przyjęte w normie IEC 60079-19 zasady naprawiania (remontowania) elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych nie mają zastosowania do przeciwwybuchowych napędów spalinowych. Tymczasem użytkownicy takich maszyn wymagają od dostawców usług remontowych spełnienia wymagań normy IEC 60079-19, co może skutkować błędnym przeświadczeniem o prawidłowości przeprowadzonego remontu. W prezentowanej publikacji podjęto próbę oceny stosowanych praktyk remontowych oraz ich ewentualnego wpływu na poziom zabezpieczenia przed wybuchem przeciwwybuchowych napędów spalinowych.

Ex protected reciprocating engines in Polish mines

Explosion protected reciprocating engines have been used in the Polish mining industry for many years. They are universal devices that can be used in many machines. The explosion protected design imposes obligations on both the manufacturer (conformity assessment) and the user. Proper operation of the device should ensure the maintenance of a sufficiently high level of safety. Unlike electrical devices, no universal repair methods (techniques) have been developed. The principles of repairing (overhauling) explosion protected electrical equipment adopted in the IEC 60079-19 standard do not apply to explosion protected reciprocating engines drives. Meanwhile, users of such machines require repair service providers to meet the requirements of the IEC 60079-19 standard, which may result in a false belief that the repair is correct. This publication attempts to evaluate the repair practices used and their possible impact on the level of explosion protection of explosion-proof internal combustion drives.

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, zabezpieczenie przed wybuchem, remont, ocena zgodności

Keywords: reciprocating engine, explosion protection, repair, conformity assessment