SITG > Projects > D > Dyskusja o problemach nauk geologicznych i górniczych w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Autorstwa: dr hab. inż. Wojciech Naworyta
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11-12, listopad-grudzień 2021 r., strony 1 – 5.

W artykule wyjaśniono specyfikę nauk geologicznych i górniczych, związek ze złożem, warunkami górotworu i otoczenia oraz wynikające stąd konsekwencje dla możliwości szerokiego adaptowania rozwiązań. Opisano niektóre patologie w dziedzinie publikacyjności oraz negatywne efekty uboczne wprowadzonych zmian w przepisach o szkolnictwie wyższym. Wskazano zagadnienia, których rozwiązania pilnie potrzebuje branża górnicza, które jednak ze względu na swoją specyfikę nie mają wpływu na poprawę oceny dorobku naukowego w rygorach nowej ustawy. Wśród nich wymieniono skomplikowane przepisy prawne z obszaru górnictwa i geologii oraz ochrony środowiska, które ustawicznie nowelizowane skutecznie utrudniają, a czasem uniemożliwiają działalność gospodarczą w branży surowcowej.

Discussion on the problems of geological and mining sciences in the light of the new law on higher education and science

The article explains the specificity of geological and mining sciences, the relationship with the deposit, the conditions of the rock mass and the surrounding area, and the resulting consequences for the possibility of a wide adaptation of solutions. Some pathologies in the field of publishing have been described as well as negative side effects of the changes introduced in the regulations on higher education. Issues indicated, the solutions of which urgently needed by the mining industry, which, due to their specificity, do not improve the evaluation of scientific achievements in the terms of the new act. They include complex legal regulations in the field of mining, geology and environmental protection, which, when constantly amended, effectively hinder and sometimes prevent economic activity in the raw materials industry.

Słowa kluczowe: prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nauki geologiczne i górnicze, patologie w nauce, ocena dorobku naukowego

Keywords: law on higher education and science, geological and mining sciences, pathologies in science, evaluation of scientific achievements