SITG > Projects > S > Systemy czasu pracy w górnictwie – propozycje zmian w prawodawstwie w świetle europejskiego prawa pracy

Autorstwa: dr inż. Alicja Kozera
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10, październik 2021 r., strony 23 – 25.

W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce, w zakresie stosowanych systemów czasu pracy w zakładach górniczych. Przedstawiono możliwości redukcji znacznej liczby nadgodzin, przy zastosowaniu klauzuli opt-out, na której wprowadzenie zezwalają przepisy prawa unijnego. Zaproponowano wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie, ponadto w znacznym stopniu spowodowałoby ograniczenie wykonywania pracy przez tzw. firmy zewnętrzne w zakładach górniczych.

The working systems in mining, the proposals to change the labor acts according to the European Union law

This paper presents the legal status of applying the labor law in Poland in working systems in mining industry. There has been proposed a legal modification of the large number of working overtimes applying opt-out clause which is situated in European Union law. There is the proposal to change the labor code including a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in each activities, specially in mining industry.

Słowa kluczowe: górnictwo, prawo pracy, czas pracy, klauzula opt-out

Keywords: mining industry, labor law, working time, opt-out clause