SITG > Projects > W > Wdrożenie metody obliczeń statycznych i dynamicznych wybranych parametrów trakcyjnych kolejek podwieszonych w warunkach PG Silesia

Autorstwa: dr inż. Łukasz Bołoz; mgr inż. Zbigniew Ciepliński; mgr inż. Roman Knapski.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10, październik 2021 r., strony 1 – 11.

Z eksploatacją surowców nierozłącznie związany jest transport kopalniany. W ostatnich latach kolejki podwieszone (podwieszane) stosowane są coraz częściej, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii dokumentacja układu transportu kolejką podwieszoną musi uwzględniać obliczenia trakcyjne. Brak jest jednak szczegółowych wytycznych dotyczących obliczeń potwierdzających prawidłowy dobór środków transportowych, zwłaszcza w zakresie obciążenia pojedynczych odrzwi oraz sił dynamicznych. W rozporządzeniu Ministra Energii podanych jest jedynie kilka ogólnych wytycznych. W związku z tym opracowano metodę obliczeń statycznych i dynamicznych wybranych parametrów trakcyjnych kolejek podwieszonych w warunkach PG SILESIA. Metoda została opracowana w Katedrze Inżynierii Maszyn i Transportu AGH przy ścisłej współpracy z Działem Przygotowania Produkcji i Inwestycji PG SILESIA. W artykule przedstawiono krótko tę metodę obliczeń oraz zaprezentowano przykład jej wdrożenia dla wybranego wyrobiska. Metodę wdrożono w kwietniu 2020 roku i jest stosowana do przeprowadzenia obliczeń dla wszystkich wyrobisk. Do października 2020 roku została zastosowana do przygotowania dokumentacji obliczeniowej dla tras w kilkunastu wyrobiskach.

Implementation of a method for making static and dynamic calculations of selected traction pararmeters of suspended monorails in the conditions of PG Silesia

The exploitation of raw materials is inextricably linked with mine transport. In recent years, the use of suspended monorails has become increasingly common, and according to the ordinance of the Minister of Energy, the documentation of the suspended monorail transport system must take into account traction calculations. However, there are no detailed guidelines for calculations confirming the correct selection of the means of transport, especially with regard to the load of individual frames and dynamic forces. The regulation of the Minister of Energy contains only a few general guidelines. Therefore, a method for making static and dynamic calculations of selected traction parameters of suspended monorails in the conditions of PG SILESIA has been developed at the Department of Machine Engineering and Transport of AGH in close cooperation with the Department of Investments and Production Preparation at PG SILESIA. The article briefly describes this calculation method and presents an example of its implementation for a selected excavation. The method was implemented in April 2020 and used to carry out calculations for all the workings. Until October 2020, it was used to prepare calculation documentation for several excavations.

Słowa kluczowe: kolejki podwieszane, kolejki podwieszone, obliczenia trakcyjne, metodyka obliczeń

Keywords: suspended monorail system, traction calculations, computing methodology