SITG > Projects > K > Koniec kopalni to nie koniec świata

Autorstwa: mgr Witold Jajszczok.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 09, wrzesień 2021 r., strony 51 – 55.

Ostatnia w Polsce, czynna kopalnia rud cynku i ołowiu, kopalnia „Pomorzany” (Olkusz-Pomorzany) prowadzić będzie wydobycie tylko do końca 2020 roku. Region śląsko-krakowski skupiał jedno z największych na świecie złóż typu Mississippi Valley, które były tu eksploatowane od co najmniej XII wieku. Od lat 50. XX wieku wydobycie rud cynku w okolicy Bukowna, Olkusza i Klucz prowadzone było w kopalniach “Bolesław”, “Olkusz” i “Pomorzany”. W 1985 roku w kopalni osiągnięto docelową zdolność wydobywczą 2,1 mln Mg/rok, ale w ostatnich latach poziom wydobycia stale spadał. Jednocześnie coraz niższa była procentowa zawartość cynku w rudzie. Przez większość życia kopalni wahała się ona od 4 do 4,5 %, a w 2019 roku wynosiła już zaledwie 2,7 %. Proces zamykania kopalni przygotowywano już od ok. 10 lat. Wyodrębnione zostały trzy grupy problemów: techniczne, środowiskowe i społeczne. Publikacja opisuje głównie rozwiązywanie tych ostatnich.

The end of the mine is not the end of the world

The last active zinc and lead ore mine in Poland, the “Pomorzany” (Olkusz-Pomorzany) mine, will be mining only until the end of this year. The Silesia and Kraków region agglomerated one of the world›s largest Mississippi Valley deposits, which had been exploited here since at least the 12th century. From the 1950s, the mining of zinc ores in the vicinity of Bukowno, Olkusz and Klucz was carried out in the «Bolesław», «Olkusz» and «Pomorzany» mines. In 1985, the mine achieved its target production capacity of 2.1 million Mgs / year, but in recent years the level of production has been steadily falling. At the same time, the percentage of zinc in the ore was lower and lower. For most of the mine›s operation, it ranged from 4 to 4.5 %. but in 2019 it was only 2.7 %. The process of closing the mine has been under way for about 10 years. Three groups of problems have been distinguished: technical, environmental and social. The publication mainly describes the solution of the latter.

Słowa kluczowe: poziom wydobycia, procentowa zawartość cynku, proces likwidacji kopalń

Keywords: extraction level, percentage of zinc, mine decommissioning process