SITG > Projects > P > Polemicznie o postępowaniach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć górniczych

Autorstwa: dr hab. inż. Wojciech Naworyta.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 09, wrzesień 2021 r., strony 22 – 26.

Na podstawie doświadczeń w dziedzinie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko sformułowano kilka krytycznych refleksji dotyczących przepisów oraz ich praktycznego zastosowania. Szerzej odniesiono się do wymogu wariantowania przedsięwzięcia. W podsumowaniu wyrażono opinię, że obowiązujące przepisy wymagają uproszczenia, bo w obecnym kształcie nie tylko nie dają się literalnie stosować, nie mają praktycznego wpływu na ochronę środowiska, ale przede wszystkim utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej.

Polemic about proceedings regarding decisions on environmental conditions of mining project

Based on experience in the field of environmental impact assessment, several critical reflections on the regulations and their practical application have been presented. The requirement to differentiate the project was discussed in detail. In the summary, the opinion was expressed that the current regulations require significant simplification because in their current form, not only can they not be used literally, they have no practical impact on environmental protection and, above all, they impede business activity.

Słowa kluczowe: ocena wpływu na środowisko, wariantowanie przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko

Keywords: environmental impact assessment, project variants, EIA report