SITG > Projects > R > Rozpoznanie stanu zagrożenia pożarowego w rejonach eksploatowanych ścian zawałowych w oparciu o wskaźnik Grahama i WSS

Autorstwa: mgr inż. Stanisław Słowik
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 08, sierpień 2021 r., strony 45 – 53.

W artykule przedstawiono podejście do rozpoznania stanu zagrożenia pożarowego w rejonach ścian zawałowych oparte o wskaźnik Grahama i wskaźnik WSS. Jako przykład podano tu trzy typowe przypadki – normalnego ruchu ściany, ściany prowadzonej w warunkach podwyższonego stanu zagrożenia pożarowego oraz otamowanego rejonu ściany, po wystąpieniu bardzo wysokiego stanu zagrożenia pożarowego. Dla tych przypadków zaprezentowano wyniki precyzyjnych analiz chromatograficznych próbek powietrza według czasu ich pobrania oraz wyliczone wartości wskaźnika Grahama (z uwzględnieniem, czy znajduje się w przedziale wiarygodności) i stopień wskaźnika WSS. Omówiono również sposób opracowania wskaźników WSS–1, WSS–2, WSS–3, WSS–4, WSS–5, WSS–6 i WSS–7 oraz przedstawiono jak interpretuje się stan zagrożenia pożarowego przy pomocy tych wskaźników.

Recognition the state of fire hazard in the area of exploited longwalls based on Graham’s ratio and WSS index

The article presents the approach to recognizing the state of fire hazard in the areas of hard coal longwalls based on the Graham’s ratio and WSS index. As an example, three typical cases are given – normal longwall working, a longwall under conditions of increased fire hazard and an enclosed longwall area with very high fire hazard. For these cases, the results of precise chromatographic analyzes of air samples according to the time of their collection were presented, as well as the calculated values of the Graham’s ratio (including its reliability range) and the degree of the WSS index. The method of developing WSS–1, WSS–2, WSS–3, WSS–4, WSS–5, WSS–6 i WSS–7 indices was also presented and how fire risk is interpreted using these indicators.

Słowa kluczowe: węgiel; podziemna eksploatacja węgla kamiennego; zagrożenie pożarem; rozpoznawanie stanu zagrożenia pożarowego; wskaźnik Grahama; wskaźnik WSS Słowika; interpretacja zagrożenia pożarowego

Keywords: coal; underground coal mining; fire hazard; recognition of fire hazard; graham’s ratio; slowik’s WSS index; interpretation of fire hazard