SITG > Projects > W > Wyniki prób zastosowania materiałów wybuchowych emulsyjnych Hydromite 100 i Emulexu 100 AL w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda; dr inż. Barbara Gołąbek; mgr inż. Jacek Suszka; mgr inż. Jerzy Pawłowicz.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 08, sierpień 2021 r., strony 39 – 44.

Materiały wybuchowe emulsyjne (MWE) są jednym z dominujących środków strzałowych stosowanych w kopalniach rud miedzi. W pracy przedstawiono parametry termodynamiczne i detonacyjne dwóch MWE oraz podano parametry techniczne urządzenia mieszalniczo-załadowczego UGPL-1 stosowanego podczas eksperymentów do ich produkcji i załadunku do otworu strzałowego. Opisano technologię formowania materiałów wybuchowych i wyniki prób kopalnianych.

Results of tests on the use of Hydromite 100 and Emulex 100 AL emulsion explosives at the Branch of the „Rudna” Mining Pl

Emulsion explosives are one of the dominant blasting agents used in copper ore mines. The paper presents thermodynamic and detonation parameters of two emulsion explosives and technical parameters of the UGPL-1 mixing and loading device used during experiments for their production and loading into the blast hole. The technology of preparation explosives and the results of mine tests are described.

Słowa kluczowe:

Keywords: