SITG > Projects > O > Określenie metodologii pomiaru urządzenia wyciągowego z tarczą pędną (Koeppe) wraz z możliwą identyfikacją problemów związanych z jej użytkowaniem

Autorstwa: dr inż. Mateusz Jabłoński; dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski; mgr inż. Agnieszka Ochałek; inż. Sandra Satalecka.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 08, sierpień 2021 r., strony 31 – 38.

Zespół wyciągowy zbudowany na bazie tarczy Koeppe jest bardzo popularnym rozwiązaniem w górnictwie, jednak jego eksploatacja niesie za sobą pewne niedogodności. Nadmierne ścieranie okładzin na tarczy oraz kołach linowych może być spowodowane już kilkucentymetrowym przesunięciem osi rowków. Wymiana okładzin wymusza ponoszenie przez zakłady dodatkowych kosztów bezpośrednich (materiał, usługa) oraz pośrednich w postaci długotrwałych przestojów maszyny i szybu.
W ubiegłym roku zespół autorów podjął diagnozę geodezyjną stanu dwóch maszyn wyciągowych z tarczą Koeppe. Wykonano skaning laserowy wzmocniony osnową pomierzoną tachimetrem precyzyjnym oraz niwelację precyzyjną wałów tarcz i kół linowych. Wyniki zweryfikowano za pomocą pomiaru na spodarce Szpetkowskiego. Odpowiedni dobór metod pomiarowych w obu analizowanych przykładach pozwolił na stwierdzenie przyczyn niszczenia komponentów zespołu wyciągowego oraz wpływ na jego pracę. Na podstawie danych geodezyjnych określono precyzyjne wytyczne do rektyfikacji (skręcenia i przesunięcia kół linowych), która pomimo braku jednoznacznych regulacji prawnych wydaje się nieunikniona.

Determination of the geodetic measurement methodology of hoisting friction (Koeppe) assembly and identification of problems associated with the usage of it

The hoisting assembly with the Koeppe friction is a very popular solution in mining. However, using such a technology brings with it some inconveniences. Excessive abrasion of the linings on the disc and rope pulleys may be caused by the displacement of the groove axes by several centimeters. Moreover, the replacement of the linings forces mines to incur direct costs (material, service) and indirect costs in the form of long downtime of the machine and shaft. Last year, the team of authors made a geodetic inventory of two Koeppe hoisting machines. Terrestrial laser scanning with a precise total station measurements and precise leveling of disc shafts and rope pulleys were performed. The results were verified by measurement on the Szpetkowski tribrach. The appropriate selection of measurement methods in both analyzed objects allowed to identify the causes of the destruction of the hoisting assembly components and the impact on its work. Based on geodetic data, precise rectification guidelines have been defined (twisting and shifting the rope pulleys), which seems unavoidable despite the lack of unambiguous legal regulations.

Słowa kluczowe: Koeppe, geodezja górnicza, skanowanie laserowe, inwentaryzacja zespołu wyciągowego

Keywords: Koeppe, mining surveying, 3D laser scanning, shaft hoist assembly