SITG > Projects > W > Wdrożenie pneumatycznego dozownika pyłu typu DJP, w polskim górnictwie węgla kamiennego, dla poprawy bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego

Autorstwa: Józef Juszczyk; Mirosław Maciaszek; dr inż. Anna Morcinek-Słota; dr inż. Krzysztof Słota; dr inż. Zbigniew Słota
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 05, maj 2020 r., strony 39 – 41.

Ważnym elementem zabezpieczenia przeciwko skutkom wybuchu pyłu węglowego jest prawidłowe umiejscowienie i wykonanie półek z pyłem kamiennym. Może w tym pomóc urządzenie typu DJP. Po raz pierwszy wdrożono je do pracy w grudniu 2016 roku. W roku 2017 sprzedano i wdrożono urządzenie w kolejnej kopalni. W następnych latach (2018-2019) sukcesywnie wdrażano je w kopalniach węgla kamiennego w Polce. Prowadzone przez autorów rozwiązania, konsultacje i prezentacje spowodowały duże zainteresowanie oraz chęć współpracy ze strony przedsiębiorstw przy upowszechnianiu tego urządzenia oraz jego modyfikacjach. Niniejsza praca jest efektem wdrożenia urządzenia w polskim górnictwie i wniosków płynących z jego stosowania. Przedstawiono wnioski z wdrożenia oraz elementy dalszych prac związanych z ulepszeniem konstrukcji urządzenia.

Implementation of a pneumatic dust dispenser type DJP in the Polish hard coal mining industry for improvement safety related to the risk of coal dust explosion

An important element of protection against the effects of a coal dust explosion is the correct location and manufacture of stone dust trays. This can be helped by DJP equipment. The first implementation of the device into operation took place in December 2016. In 2017 the device was sold and implemented in another mine. In the following years (2018-2019), the device was gradually implemented in hard coal mines in Poland. Consultations and presentations conducted by the authors of the solution resulted in great interest and willingness to cooperate on the part of companies in the dissemination of this device and its modifications. This work is the result of the implementation of the device in the Polish mining industry and conclusions from its use. Conclusions from the implementation and elements of further work related to the improvement of the device’s construction are presented.

Słowa kluczowe: zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, bezpieczeństwo pracy, kopalnie węgla kamiennego

Keywords: coal dust explosion hazard, occupational safety, hard coal mines