SITG > Projects > D > Dobór średnicy kolektora metanowego na podstawie symulacji komputerowej mechaniki płynów w warunkach górniczo-geologicznych JSW S.A.

Autorstwa: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.; mgr inż. Maciej Kosowski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 05, maj 2020 r., strony 34 – 38.

Celem artykułu jest porównywanie zależności ciśnienia panującego w rurociągu odmetanowania do objętości mieszaniny gazu kopalnianego odprowadzanego do tegoż rurociągu pojedynczym kolektorem metanowym. Badanie przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej mechaniki płynów w programie Ansys Fluent poprzez utworzenie sieci pomiarowej oraz nadanie odpowiednich warunków brzegowych. W rezultacie otrzymano wyniki potwierdzające występowanie problemu przewymiarowania armatury odmetanowania oraz zwrócono uwagę na konieczność stworzenia algorytmu doboru prawidłowej średnicy kolektora metanowego

Selection of methane collector diameter based on computer simulation of fluid mechanics in mining and geological conditions JSW S.A.

The purpose of the article is to compare the dependence of pressure in the methane drainage pipeline to the volume of the mine gas mixture discharged into that pipeline by a single methane collector. The study was conducted on the basis of computer simulation of fluid mechanics in the Ansys Fluent program by creating a measuring network and providing appropriate boundary conditions. The obtained results confirm the problem of oversizing specific parts of the methane drainage pipeline.
It is necessary to create an algorithm for selecting the correct diameter of methane collector

Słowa kluczowe: odmetanowanie, wentylacja kopalń, numeryczna mechanika płynów, kolektor metanowy

Keywords: methane drainage, mine ventilation, numerical fluid mechanics, methane collector