SITG > Projects > P > Problematyka utrzymywania stref zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego w rejonach przyszybowych zbiorników węgla

Autorstwa: dr inż. Bogdan Malich; dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG; dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG; dr hab. inż. Krystian Skubacz, prof. GIG; mgr inż. Aneta Michałek; mgr Paweł Urban.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 05, maj 2020 r., strony 1 – 9.

W artykule przedstawiono analizę wyników badań stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, przeprowadzonych w przekopie taśmowym na odcinku 200-metrowej strefy zabezpieczającej zbiornik wyrównawczy węgla. Na tej podstawie odniesiono się do zagadnień związanych z problematyką utrzymywania stref zabezpieczających. Po wykonaniu analizy laboratoryjnej prób pyłu kopalnianego stwierdzono, że wymogi przepisów górniczych dotyczące zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym w strefie zabezpieczającej oraz w miejscu zabudowy pyłowej zapory przeciwwybuchowej nie były spełnione. Przykład badanej strefy zabezpieczającej dowiódł, że stosowane w kopalniach odnawianie stref zabezpieczających z użyciem jednakowej ilości pyłu kamiennego wzdłuż całej strefy, jest działaniem nieskutecznym. Zaproponowano rozwiązanie powyższego problemu.

The issue of maintaining coal dust explosion safety zones related to coal tanks
in the shaft area

The article presents the analysis of research results of the treat of coal dust explosion which were conducted in crosscut tape, on section of 200 meters safety zone of coal equalizing tank. Based on analysis, the issues related to the problem of maintaining safety zone were discussed. After laboratory test of sample of mine dust found that the provisions regarding content of non-combustible solids in mine dust in the safety zone and in the location of explosion proof ventilation structure were no fulfilled. The example of the tested safety zone proved that practiced in mines refurbishment of the safety zone with equal amount of stone dust along the whole zone, is the ineffective action. The solution of this problem has been suggested.

Słowa kluczowe: wybuch pyłu węglowego, profilaktyka pyłowa, strefy zabezpieczające

Keywords: coal dust explosions, dust prevention, protection zones