Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 8 (1101), , Tom 70 (LXX):

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski:

  Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce (POLEMIKI - DYSKUSJE)

  . Strony 1 - 5.
 2. dr inż. Roman Uzarowicz; mgr inż. Piotr Wojtacha:

  Eksploatacja górnicza na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

  . Strony 6 - 10.
 3. dr Cezary Bachowski:

  Pozyskiwanie koncesji na wydobywanie kopalin pod rządami nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

  . Strony 11 - 16.
 4. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło; dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański:

  Idea minimalizmu w kształtowaniu terenów po eksploatacji górniczej

  . Strony 17 - 23.
 5. mgr Franciszek Dziendziel:

  Współpraca Kompanii Węglowej S.A. z gminami górniczymi

  . Strony 24 - 26.
 6. mgr Izabela Kotarska; mgr inż. Barbara Mizera:

  Przepisy prawa ochrony środowiska w praktyce przedsiębiorcy górniczego

  . Strony 27 - 30.
 7. prof. dr hab. inż. Jan Białek; dr hab. inż. Ryszard Mielimąka prof. nzw. w Pol. Śl; mgr inż. Justyna Orwat:

  Selektywne ograniczenie postępu ścian jako sposób zmniejszenia szkodliwych wpływów pod ważnymi obiektami budowlanymi

  . Strony 31 - 37.
 8. dr inż. Olga Kaszowska; dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG; dr inż. Wiesław Mika:

  Konferencje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych (BiOONnTG)

  . Strony 38 - 47.
 9. dr inż. Izabela Bryt-Nitarska:

  Opinie geologiczno-górnicze - dobra praktyka przy projektowaniu obiektów mostowych

  . Strony 48 - 51.
 10. prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński:

  Perspektywy wykorzystania cyfrowej kartografii gleb w ocenie szkód w glebach terenów górniczych

  . Strony 52 - 58.
 11. dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB; mgr inż. Leszek Chomacki; mgr inż. Leszek Słowik:

  Przerwy dylatacyjne w utwardzonych kostką betonową powierzchniach na terenach górniczych

  . Strony 59 - 64.
 12. dr inż. Piotr Bętkowski:

  Dostosowanie obiektów mostowych do obniżonego koryta rzek i potoków

  . Strony 65 - 70.
 13. mgr inż. Jan Jamrozik; dr hab. inż. Lidia Fedorowicz; dr hab. inż. Jan Fedorowicz:

  Sposoby przewidywania i odtwarzania zachowań konstrukcji budowlanych poddanych wpływom górniczym

  . Strony 71 - 77.
 14. dr inż. Marta Kadela; dr inż. Łukasz Bednarski:

  Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych

  . Strony 78 - 84.
 15. dr hab. inż. Jan Fedorowicz,prof. Pol. Śl.; dr inż. Magdalena Mrozek; dr inż. Dawid Mrozek:

  Ochrona budynków murowanych na terenie górniczym. Część 1 - rozważania teoretyczne

  . Strony 85 - 92.
 16. dr hab. inż. Jan Fedorowicz, prof. Pol. Śl.; dr inż. Magdalena Mrozek; dr inż. Dawid Mrozek:

  Ochrona budynków murowanych na terenie górniczym. Część 2 - porównanie analiz klasycznych i współczesnych

  . Strony 93 - 101.
 17. prof. dr hab. inż. Edward Popiołek; dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. AGH; dr inż. Paweł Sopata; dr inż. Tomasz Stoch:

  Możliwości wykorzystania pogórniczych niecek obniżeniowych do oszacowania objętości pustek w zrobach poeksploatacyjnych

  . Strony 102 - 108.
 18. dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła, prof. w Pol. Śl.:

  Zaburzenie w przebiegu przemieszczenia pionowego terenu jako prekursor wstrząsu górniczego

  . Strony 109 - 112.
 19. dr inż. Tomasz Stoch; dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. AGH; dr inż. Paweł Sopata; mgr inż. Szczepan Moskała:

  Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu

  . Strony 113 - 123.
 20. dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek; mgr inż. Dominik Madusiok:

  Monitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznego

  . Strony 124 - 130.
 21. dr inż. Paweł sikora:

  Wykorzystanie przestrzennego automatu deterministycznego do symulowania obniżeń terenu spowodowanych podziemną eksploatacją

  . Strony 131 - 136.
 22. dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. AGH; dr inż. Paweł Sopata; dr inż. Tomasz Stoch; mgr inż. Wojciech Kołtyś; mgr inż. Michał Niemczyk:

  Dokładność Numerycznego Modelu Terenu tworzonego w oparciu o satelitarny pomiar GPS

  . Strony 137 - 141.
 23. prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński; prof. dr hab. inż. Jacek Motyka; dr inż. Jerzy Mikołajczak; mgr inż. Agata Kasprzak:

  Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki Wisły

  . Strony 142 - 149.
 24. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. AGH; dr inż. Agnieszka Malinowska; dr inż. Kajetan d’Obyrn; mgr inż. Paweł Ulmaniec; dr inż. Andrzej Kwinta:

  Badania i prognoza deformacji górotworu w rejonie szybu Św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”

  . Strony 150 - 156.
 25. dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło prof.n.AGH; dr inż. Janusz Jura; dr inż. Tomasz Stoch; mgr inż. Karolina Matwij:

  Modelowanie przemieszczeń poziomych w teorii Knothego-Budryka dla warunków LGOM

  . Strony 157 - 164.
 26. dr inż. Tomasz Stoch; dr hab. inż. Janusz Ostrowski; dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło; dr inż. Paweł Sopata; mgr inż. Marcin Skobel:

  Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych

  . Strony 165 - 170.
 27. dr inż. Aleksandra Mierzejowska:

  Modelowanie wpływu błędów średnich przyjmowanych wartości parametrów teorii na błąd średni prognozy obniżeń, nachyleń i krzywizn terenu górniczego

  . Strony 171 - 176.
 28. dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski; inż. Maciej Walicki:

  Nowoczesne techniki satelitarne w badaniach deformacji powierzchni terenu

  . Strony 177 - 182.
 29. mgr inż. Dariusz Hajto; dr hab. inż. Andrzej Więckowski:

  Właściwości betonu dojrzewajacego w nienormowych warunkach kształtowanych przez górotwór

  . Strony 183 - 188.