Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Wojciech Kocot
Tytuł:

Wykorzystanie wyników obserwacji wiaduktu podczas ujawniania się wpływów górniczych do analizy sposobu podparcia jego przęsła

Title:

The application of results of observations of an overpass bridge performed during the occurrence of mining impacts for the analysis of the method of its span support

Streszczenie:
Przedmiotem przedstawionych rozważań jest wiadukt drogowy nad dwoma torami kolejo-wymi, wzniesiony w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wobec braku jakiejkolwiek do-kumentacji technicznej podstawową trudnością okazało się szczegółowe rozeznanie zastosowa-nego schematu ułożyskowania przęsła. Referat omawia założenia przyjęte w tym zakresie pod-czas analizy odporności obiektu na wpływy górnicze oraz weryfikację tych założeń na podstawie wyników obserwacji obiektu podczas ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej. Opisane pomiarami zachowanie się wiaduktu pozwoliło na poznanie faktycznego schematu ułożyskowa-nia przęseł. Przy okazji przekonano się, że terenie Górnego Śląska w dalszym ciągu znajdują się obiekty wykonane nie tylko niezgodnie z zasadami budownictwa na terenach górniczych, ale również wbrew zasadom sztuki budowlanej
Abstract:
The subject of the presented considerations is an overpass bridge over two railroad tracks, constructed in the 60’s of the last century. In the absence of any technical documentation, a detailed specification of the applied span bearing design was a fundamental difficulty. This paper discusses the assumptions made in this regard during the analysis of the structure resistance to mining impacts, as well as verification of these assumptions based on the results of the observations performed when the effects of the mining exploitation have been revealed. Behavior of the overpass bridge described by the measurements allowed to identify the actual scheme of the span bearings. At the same time, it was discovered that in the Upper Silesia there are structures which are not only non-compliant with the principles of construction in mining areas, but also against the best building practice
Słowa kluczowe:
mosty na terenach górniczych, szkody górnicze, eksploatacja górnicza
Keywords:
bridges in mining areas, mining damage, mining exploitation